அப்பா - Fathers day special

குடும்பம் என்னும் தோட்டத்தின்

தலைவனாய் இருந்து நம்மை

தலைவியின் துணையாலே தாங்குபவர் 

எல்லாம் நாம் அறிந்திடவும்

ஏற்றம் என்றும் பெற்றிடவும்

அல்லும் பகலும் உழைத்திடுவார்

கலைகள் பலவும் நாம் கற்க

விலைகள் தந்து விவேகமாய்

விரும்பி வளர்க்கும் வித்தகராகம்

எத்துணை இடர்கள் வந்தபோதும்

அத்தனை துன்பமும் வென்றிட்டு

உவகை தந்திடும் உத்தமராம்

மகனோ மகளோ பேதமில்லை

மகிழ்ச்சி ஒன்றே இலக்காக

மனமுவந்து உழைத்திடும் மாமனிதர்

உலகில் உயர்வு நாம்பெறவே

உழைப்பை நாளும் கொடுத்திட்டு

உங்களுக்காய் வாழ்ந்திடும் பண்பாளர்

எந்தை சிவனை மறவாது

எந்நாளும் நாம் தொழுவதுபோல்

தந்தை திருவடி பணிந்திடுவோம்

தரணியில் உயர்வாய் வாழ்ந்திடுவோம்.

Comments